Logopedas

Alma Bidvienė Logopedė - Specialioji pedagogė

Kuruojamos 1-8 klasės

Kab. Nr. 206

Darbo laikas

Darbo diena

Darbo valandos 

Pietų pertrauka

Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

7.30 – 18.00

11.30 – 12.00

specialiosios pamokos

9.30 – 10.30

12.00 – 13.00

logopedinės pratybos

10.30 – 11.30

13.00 – 17.00

7.30 – 9.30

17.00 – 18.00

Antradienis

7.30 – 18.00 11.30 – 12.00

specialiosios pamokos

9.30 – 10.30

12.00 – 13.00

logopedinės pratybos

8.30 – 9.30

10.30 – 11.30

13.00 – 16.00

7.30 – 8.30

16.00 – 18.00

Trečiadienis

7.30 – 17.30

11.30 – 12.30

specialiosios pamokos

8.30 – 10.30

logopedinės pratybos

10.50 – 11.50

12.30 – 15.30

7.30 – 8.30

15.30 – 18.00

Ketvirtadienis

8.00 – 18.00

12.00 – 13.00

specialiosios pamokos

8.30 – 11.00

logopedinės pratybos

11.00 – 12.00

13.00 – 16.00

16.00 – 18.00
Penktadienis 7.00 – 17.30 12.00 – 12.30  

7.00 – 12.00

12.30 – 18.30

*Kontaktinės valandos – laikas, per kurį logopedė tiesiogiai dirba su mokiniais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, atlieka mokinių kalbos tyrimą bei įvertinimą;

**Nekontaktinės valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su mokiniais: darbų planavimui, programų  rengimui, pasirengimui pratyboms, darbui mokyklos Vaiko gerovės  komisijoje, mokinių tėvų (globėjų), pedagogų konsultavimui mokinių kalbos ugdymo klausimais.

Logopedo funkcijos

Vertinimas, problemos nustatymas

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą, foneminę klausą)
 • Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius.

Specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos skyrimas

 • Vadovaujantis mokinio įvertinimo, atliktų tyrimų informacija, mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų siūlo skirti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą;
 • Sąrašą mokinių, kuriems numatoma (reikia) teikti logopedo pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui.

Specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimas (mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimas)

 • Individualių, pogrupinių, grupinių užsiėmimų (pratybų) metu šalina mokinų kalbos ir kalbėjimosutrikimus (pagalba mokiniams teikiama ne pamokų metu);
 • 2–3 mėnesius stebi mokinius, kuriems pašalintas kalbos ar kalbėjimo sutrikimas.

Darbas mokyklos gerovės komisijoje

 • Padeda nustatyti kitus mokinių specialiuosius poreikius;
 • Ruošia dokumentus siunčiant mokinius nuodugniam ištyrimui į Pedagoginę psichologinę tarnybą. Mokyklos bendruomenės narių konsultavimas, švietimas
 • Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (įstatyminius atstovus) logopedinės pagalbos teikimo mokiniams klausimais;
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais mokinių kalbos ir kalbėjimo raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.

Kita veikla

 • Rengia specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese naudojamas specialiąsias mokymo priemones;

Tėvai gali kreiptis į logopedę, jei:

 • vaikas netaisyklingai taria ar netaria garsų;
 • vaiko kalbos išsivystymas neatitinka amžiaus;
 • rašydamas praleidžia raides, sukeičia jas vietomis, vienas raides keičia kitomis.

Mokytojai gali kreiptis į logopedę, jei:

 • reikia pagalbos parenkant mokiniams mokymo medžiagą ir mokymo priemones;
 • iškilo klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40