Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Džiuginta Vaitkevičienė Socialinė pedagogė

Kuruojamos 1-4 klasės

Kab. Nr. 109

Darbo laikas

Darbo diena

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

08.00 – 15.30

12.00 – 12.30

09.00 – 12.00
12.30 – 15.00

08.00 – 09.00
15.00 – 15.30

Antradienis

08.00 – 15.30

12.00 – 12.30

08.30 – 12.00
12.30 – 14.30
14.30 – 15.30

Trečiadienis

08.00 – 15.30

12.00 – 12.30

08.30 – 11.00
12.30 – 14.30
14.30 – 15.30
11.00 – 12.00

Ketvirtadienis

08.00 – 18.00

12.00 – 12.30

08.30 – 12.00
12.30 – 15.00

15.00 – 18.00

Penktadienis 08.00 – 14.30    

08.00 – 14.30

Kontaktai Mobilusis +370 698 72413

El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinio pedagogo veiklos turinys

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais, vaikams kylančiais sunkumais (pvz.: mokymosi sunkumai, elgesio ar mokyklos lankymo problemos);
 • Inicijuoja, organizuoja socialinius projektus bei vykdo prevencines programas;
 • Kartu su klasės aukletojais, kitais ugdytojais padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, jo socialinius įgūdžius; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą; teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį; organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Darbas mokyklos vaiko gerovės komisijoje

 • Analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • Nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į Mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;
 • Analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą; teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
 • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, mokyklos lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
 • Teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimo.

Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei

 • mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • kyla klausimų ar neaiškumų dėl nemokamo maitinimo mokykloje;
 • mokykloje mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
 • mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

Mokytojai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei

 • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui ar mokinių grupei mokykloje iškilusias problema, sunkumus;
 • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga socialinė-pedagoginė pagalba;
 • organizuojant ir įgyvendinant socialinius ir/ar prevencinius projektus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40