Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2023-02-06 11:58:18 9.91 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-10-02 14:33:07 596.27 KB
Mokyklos tarybos nuostatai 2022-10-02 14:33:07 371.39 KB
Tvarkų aprašai
Mokytojų etikos kodeksas 2024-01-09 11:54:37 218.67 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:37 415.82 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 434.08 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 426.77 KB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2024-03-20 16:17:51 194.35 KB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 396.18 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 426.01 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 442.29 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 580.29 KB
Dėl bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarnavimo mokykloje, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka 2024-01-09 11:54:38 2.9 MB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 242.74 KB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 158.03 KB
Informacija dėl mokinio sveikatos pažymėjimo 2024-01-09 11:54:38 80.37 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2024-01-09 11:54:38 375.77 KB
Pagalbos mokiniui, sergančiam lėtine neinfekcine liga, užtikrinimo tvarka 2024-01-09 11:54:38 196.64 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 220.31 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka 2024-01-09 11:54:38 395.21 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 196.81 KB
Naudojimosi lauko čiuožykla tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 359.34 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2024-01-09 11:54:38 199.21 KB
Antikorupcinės veiklos prevencijos programos įgyvendinimo planas 2024-01-09 11:54:38 375.97 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės 2022-10-02 14:25:00 495.67 KB
Lankymosi mokykloje taisyklės COVID - 19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu 2022-10-02 14:31:02 185.27 KB
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-10-02 14:35:36 469.26 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2022-10-02 14:35:50 614.05 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnaziją komisija 2024 m. 2024-03-06 14:40:05 392.29 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnaziją priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-02-27 10:43:05 1.36 MB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2024 m. 363.7 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas 2024 m. 253.61 KB
Prašymai
Prašymas 6 klasėje mokytis antros užsienio kalbos 2024-05-17 09:18:13 13.97 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo dalyko pasirinkimo 2024-05-17 09:18:43 13.98 KB
Prašymas dėl mokymosi tęsimo pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį 2022-10-03 17:44:51 13.43 KB
Pamokų pateisinimo forma (1 priedas) 2022-10-03 17:44:51 12.12 KB
Pamokų pateisinimo forma (2 priedas) 2022-10-03 17:44:51 12.34 KB
Pareigybės aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:10 212.6 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:10 208.91 KB
IT specialisto pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:10 207.56 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:10 205.36 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:10 206.47 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:17 202.96 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:17 201.01 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:17 376.34 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:17 206.31 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 199.99 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 107.67 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:26 393.44 KB
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:26 414.64 KB
Pradinio ugdymo mokomojo dalyko mokytojo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:26 389.01 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:26 199.26 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo (specialisto) pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:26 400.47 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Asmens duomenų apsaugos pareigūno pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 211.98 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 203.42 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 205.06 KB
Pastatų priežiūros specialisto pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 208.47 KB
Budėtojo-sargo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 206.9 KB
Skaityklos bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 203.27 KB
Techninių (IT) mokymo priemonių specialisto pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 202.55 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 242.56 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos 2021-2025 metų Strateginis planas 2023-03-13 17:28:05 639.24 KB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos 2016-2020 metų Strateginis planas 2023-03-13 17:28:34 591.48 KB
Metiniai veiklos planai
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos 2024 metų Veiklos planas 2024-03-04 16:00:27 804.59 KB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos 2023 metų Veiklos planas 2024-03-04 16:00:10 463.64 KB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos 2022 metų Veiklos planas 2024-03-04 16:00:10 704.28 KB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos 2021 metų Veiklos planas 2024-03-04 16:00:10 781.15 KB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos 2020 metų Veiklos planas 2024-03-04 16:00:10 824.12 KB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos 2019 metų Veiklos planas 2024-03-04 16:00:10 0.98 MB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.44 MB
2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.59 MB
2024 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.19 MB
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 3.35 MB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.58 MB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 1.93 MB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.44 MB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas ir jo papildymas 2024-06-04 11:30:17 2.54 MB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 237.99 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 1.48 MB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 434.22 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 442.78 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.97 MB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 205.81 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.93 MB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.24 MB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.16 MB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.31 MB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 1.82 MB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.1 MB
2022 m. gegužės - birželio mėnesių veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 3.64 MB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.44 MB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.48 MB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.43 MB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 1.95 MB
2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.17 MB
2021 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 319.07 KB
2021 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 240.42 KB
2021 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 1.97 MB
2021 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 141.2 KB
2021 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 416.51 KB
2021 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 234.35 KB
2021 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.23 MB
2021 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.81 MB
2021 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-06-04 11:30:17 2.07 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 14:03:17 358.01 KB
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 14:03:17 358.55 KB
2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 14:03:17 0.96 MB
2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 14:03:17 412.18 KB
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 14:03:17 407.76 KB
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 14:03:17 401.78 KB
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 14:03:17 371.96 KB
2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 14:03:17 342.07 KB
2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 14:03:17 3.81 MB
2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 14:03:17 3.54 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-27 18:08:01 1.96 MB
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-27 18:08:01 1.52 MB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-27 18:08:01 1.45 MB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-27 18:08:01 1.24 MB
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-27 18:08:01 1.78 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 11 ir vyresnių metų vaikams
Valgiaraštis 11 ir vyresnių metų vaikams I savaitė 2023-03-06 12:18:23 3.1 MB
Valgiaraštis 11 ir vyresnių metų vaikams II savaitė 2023-03-06 12:19:22 3.08 MB
Valgiaraštis 11 ir vyresnių metų vaikams III savaitė 2023-03-06 12:20:00 3.16 MB
Valgiaraštis 11 ir vyresnių metų vaikams IV savaitė 2023-03-06 12:20:34 3.16 MB
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams I savaitė 2023-03-06 12:24:42 3.13 MB
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams I savaitės dienos pietūs 2023-03-06 12:27:41 1.43 MB
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams I savaitės pavakariai 2023-03-06 12:30:08 391.43 KB
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams II savaitė 2023-03-06 12:25:26 3.08 MB
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams II savaitės dienos pietūs 2023-03-06 12:28:10 1.42 MB
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams II savaitės pavakariai 2023-03-06 12:30:33 392.09 KB
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams III savaitė 2023-03-06 12:26:06 3.08 MB
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams III savaitės dienos pietūs 2023-03-06 12:29:04 1.41 MB
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams III savaitės pavakariai 2023-03-06 12:31:10 385.46 KB
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams IV savaitė 2023-03-06 12:26:59 3.11 MB
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams IV savaitės dienos pietūs 2023-03-06 12:29:36 1.43 MB
Valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 metų) vaikams IV savaitės pavakariai 2023-03-06 12:31:41 388.21 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

2023-02-09

2024-03-05 09:02:26 49.24 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų taisyklių punktų pakeitimo 2021 m. 2024-03-05 09:02:26 376.57 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2019 m. 2024-03-05 09:02:26 220.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2024-03-05 09:02:26 448.4 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. 2024-03-05 09:02:27 215.49 KB
Vadovėlių ataskaita už 2021-2022 m. m. 2024-03-05 09:02:27 385.58 KB
Vadovėlių ataskaita už 2020-2021 m. m. 2024-03-05 09:03:09 394.83 KB
Vadovėlių ataskaita už 2019-2020 m. m. 2024-03-05 09:03:39 439.47 KB
Vadovėlių ataskaita už 2023-2024 m. m. 2024-03-05 11:39:43 173.83 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl mokykloje organizuojamo būrelio lankymo 2022-10-02 20:12:37 14.16 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Antikorupcinės veiklos prevencijos programa 2019 m. 2022-11-16 12:23:51 369.8 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2017 m. 2022-11-16 12:23:51 196.85 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2021 m. 2023-03-24 11:53:44 2.71 MB
2022–2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2023-03-24 11:53:44 641.8 KB
Kolektyvinės apsaugos statiniuose saugomų ar laikinai apgyvendintų (evakuotų) gyventojų elgesio ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo 2021 m. 2023-03-24 11:53:44 216.03 KB
Priedangų rekomendacijos 2022 m. 2023-03-24 11:53:44 154.87 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-04-26 14:06:13 428.27 KB
VGK 2022 m. veiklos planas 2023-04-26 14:06:13 432.35 KB
VGK 2021 m. veiklos planas 2023-04-26 14:06:14 310.47 KB
VGK sudarymo ir jos darbo reglamentavimo tvarkos aprašas 2023-04-26 14:06:14 408.78 KB
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-04-26 14:06:14 507.35 KB
Švietimo pagalbos mokykloje algoritmas 2023-04-26 14:06:14 46.88 KB
Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2023-04-26 14:06:14 9.75 MB
Patyčių dėžutė (svarbiausia informacija) 2023-04-26 14:06:14 2.1 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmenų duomenų saugojimo tvarka 2017 m. 229.1 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Sutikimas dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID - 19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti 2022-10-02 14:27:32 19.03 KB
Lankymosi mokykloje taisyklės COVID - 19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu 2022-10-02 14:31:02 185.27 KB
Direktorės veiklos užduotys ir jų ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktorės veiklos 2022 m. ataskaita ir 2023 m. užduotys 2023-09-10 19:51:26 6.94 MB
Direktorės veiklos 2021 m. ataskaita ir 2022 m. užduotys 2023-09-10 19:51:26 7.41 MB
Direktorės veiklos 2020 m. ataskaita ir 2021 m. užduotys 2023-09-10 19:51:26 6.89 MB
Direktorės veiklos 2019 m. ataskaita ir 2020 m. užduotys 2023-09-10 19:51:26 6.11 MB
Direktorės veiklos užduotys 2019 m. 2023-09-10 19:51:26 364.96 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2018 m. 2023-09-10 19:51:26 1.6 MB
Direktorės veiklos užduotys 2018 m. 2023-09-10 19:51:26 317.21 KB
Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos Ugdymo planas 2023-08-31 15:26:52 718.29 KB
2021-2023 m. m. Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos Ugdymo planas 2023-08-31 15:26:52 708.85 KB
2021-2023 m. m. Ugdymo plano 8.1 punkto pakeitimas 2023-08-31 15:26:52 412.08 KB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-08-31 15:26:52 158.03 KB
2019–2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programų ugdymo planas 2023-08-31 15:26:52 638.99 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. II pusmečio bendrasis tvarkaraštis 2024-05-10 21:02:45 152.38 KB
2023 - 2024 m. m. I pusmečio bendras klasių tvarkaraštis 2024-05-10 21:02:45 152.45 KB
2023-2024 m. tikslinių laikinųjų grupių konsultacijų tvarkaraštis 2024-05-10 21:02:45 13.67 KB
2023-2024 m. konsultacijų tvarkaraštis 2024-05-10 21:02:45 15.38 KB
2022-2023 mokslo metų II pusmečio bendrasis tvarkaraštis 2024-05-10 21:02:45 153.23 KB
2022-2023 m. m. konsultacijų tvarkaraštis (kasdieniniu mokymosi būdu) 2024-05-10 21:02:45 15.02 KB
2022-2023 m. m. tikslinių laikinųjų grupių konsultacijų tvarkaraštis 2024-05-10 21:02:45 13.76 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Ugdymo turinio atnaujinimas 2023-03-01 16:38:45 25.46 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas 2022-10-03 15:37:30 46.88 KB
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė (Reagavimas į patyčias/smurtą internetinėje erdvėje, žr. p.12) 2022-10-03 15:37:31 9.75 MB
Smurto ir patyčių prevencija nuotoliniu būdu 2022-10-03 15:37:31 126.13 KB
TEAMS pradžiamokslis 2022-10-03 15:37:32 839.53 KB
Susitarimai vaizdo pamokų metu 2022-10-03 15:37:32 549.33 KB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-10-03 15:37:32 396.18 KB
Rekomendacijos tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (COVID-19) 2022-10-03 15:53:55 451.11 KB
Įtampos mažinimo būdai priedas Nr. 1 2022-10-03 15:53:55 278.11 KB
Įtampos mažinimo būdai priedas Nr. 2 2022-10-03 15:53:55 136.66 KB
Ugdymas(is) nuotoliniu būdu 2022-10-03 15:53:57 12.99 MB
Priėmimas 2023 Atnaujinta Dydis
Mokinių paskirstymas į klases 2023-09-04 21:05:33 380.69 KB
2023 m. rugpjūčio 21 d. (Protokolo Nr. 5) papildomai pakviestų mokytis pirmokų sąrašas 2023-09-04 21:05:33 186.22 KB
2023 m. rugpjūčio 21 d. (Protokolo Nr. 5) papildomai pakviestų mokytis penktokų ir šeštokų sąrašas 2023-09-04 21:05:33 91.42 KB
2023 m. birželio 19 d. (Protokolo Nr. 4) papildomai pakviestų mokytis pirmokų sąrašas 2023-09-04 21:05:33 352.23 KB
2023 m. birželio 19 d. (Protokolo Nr. 4) papildomai pakviestų mokytis ketvirtokų sąrašas 2023-09-04 21:05:33 169.35 KB
2023 m. birželio 13 d. (Protokolo Nr. 3) papildomai pakviestų mokytis pirmokų sąrašas 2023-09-04 21:05:34 372.06 KB
2023 m. birželio 13 d. (Protokolo Nr. 3) papildomai pakviestų mokytis ketvirtokų sąrašas 2023-09-04 21:05:34 170.99 KB
2023 m. birželio 13 d. (Protokolo Nr. 3) papildomai pakviestų mokytis penktokų sąrašas 2023-09-04 21:05:34 350.35 KB
2023 m. birželio 7 d. (Protokolo Nr. 2) papildomai pakviestų mokytis pirmokų sąrašas 2023-09-04 21:05:34 395.88 KB
2023 m. birželio 7 d. (Protokolo Nr. 2) papildomai pakviestų mokytis penktokų sąrašas 2023-09-04 21:05:34 392.87 KB
2023 m. birželio 5 d. (Protokolo Nr. 1) pakviestų mokytis pirmokų sąrašas 2023-09-04 21:05:34 186.22 KB
2023 m. birželio 5 d. (Protokolo Nr. 1) pakviestų mokytis ketvirtokų sąrašas 2023-09-04 21:05:34 172.4 KB
2023 m. birželio 5 d. (Protokolo Nr. 1) pakviestų mokytis penktokų sąrašas 2023-09-04 21:05:34 415.63 KB
Rekomenduojamų priemonių sąrašas pirmokui 2024-06-12 09:29:11 284.4 KB
Būreliai Atnaujinta Dydis
Judrieji žaidimai 1 klasei 198.69 KB
Keramikos būrelis 1 klasei 305.48 KB
Informatinio mąstymo ugdymo būrelis „Bebriuko klubas“ 1 klasei 2023-09-03 09:56:01 213.94 KB
Vokiečių kalba su kiškiu Hansu 1 - 2 klasei 2023-09-03 09:55:36 250.06 KB
Rankdarbių būrelis 1 - 2 klasei 283.01 KB
Dailės būrelis 1 - 4 klasei 2023-09-03 14:03:14 363.72 KB
Judrieji žaidimai 2 klasei 289.37 KB
Keramikos būrelis 2 klasei 307.3 KB
Pramoginiai šokiai 2-3 klasei 380.66 KB
Jaunučių choras 2- 4 klasei 399.41 KB
Teatro būrelis „Dramarama“ 2-4 klasei 211.25 KB
Informatikos būrelis „Mažieji bitai“ 3 klasei 311.23 KB
Judrieji žaidimai 3 klasei 232.16 KB
Keramikos būrelis 3 - 4 klasei 2023-09-04 19:20:09 306.33 KB
Įdomioji vokiečių kalba 3 -4 klasei 462.9 KB
Futbolas 3 - 4 klasei 240.31 KB
Rankdarbių būrelis 3 - 4 klasei 2023-09-04 20:00:49 284.31 KB
Informacija apie būrelius 82.84 KB
Dviračių sportas 3 - 4 klasei 2023-09-05 11:41:14 332.3 KB
Informatikos būrelis „Robotukas“ 4 klasei 333.36 KB
Pramoginiai šokiai 4 klasei 2023-09-05 11:51:35 338 KB
Judrieji žaidimai 4 klasei 258 KB
Programavimo būrelis „Scottie Go“ 2 klasei 343.75 KB
Rankdarbių būrelis 5 klasei 281.68 KB
Dviračių sportas 5 klasei 2023-09-06 16:47:28 540.23 KB
Vokiečių kalba ir teatras 5 - 6 klasei 314.32 KB
Futbolo būrelis 5 - 6 klasei 240.28 KB
Judrieji žaidimai 5 - 6 klasei 485.34 KB
Informatikos būrelis „Kurk, konstruok ir programuok“ 5 - 7 klasei 348.75 KB
Vokalinis ansamblis 5 - 8 klasei 217.75 KB
Keramikos būrelis 5 - 8 klasei 306.33 KB
Muzikos grupė „Baltas vėjas“ 5 - 8 klasei 350.82 KB
Gitaros studija 5 - 8 klasei 392.71 KB
Tinklinis 8 klasei 197.46 KB
Tinklinis (mokyklos rinktinė, pažengusieji) 7 - 8 klasei 2023-09-05 17:28:05 316.87 KB
Teatro būrelis „Dramarama“ 5- 6 klasei 211.25 KB
Sostinės krepšinio mokykla 2.71 MB
Ievos šokių studija 463.81 KB
Karate sporto klubas 698.02 KB
Kritinio ir loginio mąstymo būrelis „Detektyvų klubas“ 6.61 MB
Programavimo būrelis 1 - 8 klasei 2.23 MB
Anglų kalbos būrelis 1 - 5 klasei 2023-09-06 20:36:24 147.98 KB