Apie progimnaziją

Istorija

1957 m. sausio 14 d. Palydovo gatvėje Švietimo ministro įsakymu buvo atidaryta pirmoji Naujojoje Vilnioje lietuvių dėstoma kalba septynmetė mokykla. Mokyklos direktoriumi paskirtas Juozas Ramys. Lapkričio mėn. ją lankyti pradėjo 64 mokiniai, dirbo 9 mokytojai. Net ir tam nedideliam skaičiui trūko patalpų, pamokos vyko dviem pamainom. Nors ir trūko gerų patalpų, kabinetų, vaizdinių priemonių, sporto ir aktų salių, tačiau netrūko entuziazmo mokytis gimtąja kalba.

1958-aisiais metais mokykla reorganizuota į aštuonmetę, o Naująją Vilnią prijungus prie Vilniaus miesto, – į vidurinę ir pavadinta Vilniaus 24-ąja vidurine mokykla. 1964-aisiais metais mokykla persikėlė į patogesnes patalpas Liepų alėjoje Nr. 1. Nuo 1966 metų iki 1985 metų mokyklai vadovavo direktorius Stepas Ciesiūnas. 1968-aisiais ji išleidžia pirmąją abiturientų laidą. 1973-aisiais ji perkeliama į patogias patalpas, kuriose veikia iki šiol. Laikinai įkėlus rusų kalba mokomas pradines klases, mokykloje mokėsi 1900 mokinių, ji dirbo pilnomis dviem pamainomis. Mokykla mieste garsėjo gražiausiai tvarkoma aplinka, popamokine veikla. Mokykloje veikė Vaikų dainų ir šokių ansamblis, mokyklos sportininkai surinko gausią laimėtų taurių kolekciją. Buvo įrengta mokymo kabinetų, kurie buvo įvertinti ir mieste – matematikos, gamtos mokslų, fizikos, istorijos, lietuvių k., vokiečių k., mergaičių ir berniukų darbų, motociklų klasė, pradinių klasių ir kt. Darbo įgūdžių mokiniai įgydavo tvarkydami mokyklos aplinką, kabinetus, koridorius, darbo ir poilsio stovyklose Širvintų rajone, į kurias vykdavo labai noriai.

1985-aisiais metais mokyklai pradėjo vadovauti direktorė Rūta Elena Neciunskienė. Mokykloje mokėsi 750 mokinių, dirbo 50 mokytojų. Mokykloje įkurti 28 dalykiniai kabinetai, iš jų 9 – pradinių klasių, įrengtas informatikos kabinetas. Buvo organizuojama įvairiapusė popamokinė veikla, daugelyje būrelių mokiniai galėjo gilinti savo žinias, formuoti praktinius įgūdžius, lavinti meninius polinkius. Veikė pramoginių šokių, keramikos, radijo, informatikos, foto, įvairių sporto šakų būreliai, mokyklos choras, vaikų liaudies šokių kolektyvas, motociklininkų klubas. Mokykloje aktyviai švenčiamos tradicinėmis tapusios šventės: rugsėjo 1-oji (Mokslo diena), paskutinis skambutis, abiturientų išleistuvės, Užgavėnės, naujametiniai karnavalai, etnografinės vakaronės, susitikimai su buvusiais abiturientais, mokyklos turizmo dienos, meno saviveiklos dienos, savivaldos dienos.

1988 metais prasidėjus Atgimimo veiklai, keitėsi ideologinės nuostatos, suaktyvėjo kultūrinė veikla. Su „Lietuvos“ ansambliu pasirašyta ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis, mokykloje nuolat vyko šio kolektyvo koncertai, susitikimai su artistais, buvo rengiami dalykiniai etnokultūros mokymai, vakaronės, įsteigta Etnokultūros studija, pradėta dėstyti etnokultūra. Mokykla pradeda bendrauti ir keičiasi delegacijomis su Vokietijos Duisburgo miesto mokyklomis. Į mokyklą kviečiami aktoriai, poetai, muzikantai – visi jie mielai dalyvauja skleisdami Atgimimo idėjas. Pereinama prie penkių darbo dienų savaitės. Demokratizuojami ir humanizuojami mokinių ir pedagogų santykiai. Įrengiama klasė šešiamečiams. Pereinama prie 12 metų mokymo. Permainos skatina mokyklos augimą į lietuvišką mokyklą, vaikus pradeda leisti kitakalbiai. 1993–1994 m. m. mokėsi 855 mokiniai, dirbo 74 mokytojai. Mokyklą baigė 27-oji abiturientų laida. 87% jų įstojo į aukštąsias mokyklas.

1994–1995 m. m. jau mokėsi 915 mokinių, mokytojai atestuojami, skatinami dirbti kūrybiškai, tobulėti, mokytis visą gyvenimą. Švietimo reformos dokumentai orientuoja į ugdymo kokybę, individualizavimą, mokinių iniciatyvos skatinimą.

2001 metais mokykla renovuojama, pradeda dalyvauti įvairiuose projektuose, 70% jos abiturientų įstoja į aukštąsias mokyklas. Tampa mikrorajono kultūros ir sporto centru. Organizuojamos Šeimos šventės, Kalbos šventės tarp mikrorajono mokyklų, lietuvių kalbos kursai medikams, policininkams, rusų ir lenkų mokyklų mokytojams, Sporto dienos renovuotame mokyklos sporto aikštyne. Įsibėgėjus mokyklų reformai, 2003 metais mokykla reorganizuojama į Vilniaus Naujosios Vilnios pagrindinę mokyklą ir Vilniaus Naujosios Vilnios vidurinę mokyklą.

2004-08-25 Vilniaus miesto Tarybos sprendimu Nr.1-496 Vilniaus Naujosios Vilnios pagrindinei mokyklai suteikiamas naujas pavadinimas – Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla, todėl kiekvienais metais gruodžio 6 d. minima Karalienės Barboros diena. 2017-08-16 mokyklos struktūra pertvarkyta į Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnaziją. Nuo 2015 metų gruodžio mėn. 2 d. mokyklai vadovauja direktorė Inga Vargalienė

Dėl mikrorajono tautinės sudėties ypatumų mokykla patenka į daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų lietuvių mokomąja kalba sąrašą bei klases gimtosios lietuvių kalbos mokymui dalina į grupes. 

Mokinių skaičius per pastaruosius penkerius metus tolygiai didėjo. Dabar pasiektas optimalus, projektinį pajėgumą atitinkantis, skaičius. 2022–2023 mokslo metus pradėjo 838 mokiniai, kurie suskirstyti į 34 klases: 16 1–4 klasių komplektų, 18  5–8 klasių komplektų, mokinių skaičiaus vidurkis klasėje – 26,2. 

Progimnazijos materialinė bazė gera. Progimnazija turi biblioteką, skaityklą, sporto salę, valgyklą, aktų salę, fizikos, chemijos kabinetus, gamtos mokslų laboratoriją pradinukams, tris technologijų kabinetus, FAB LAB dirbtuves, tris informacinių technologijų kabinetus. Įrengtas muziejus. Progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis.

Reikšmingiausią įtaką Progimnazijos pažangai turėję ugdymo kaitos ilgalaikiai ir tęstiniai projektai: 

 • Įdiegtas Visos dienos mokyklos (VDM) ugdymo proceso organizavimo būdas 2016 m. 
 • Vilniaus miesto mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektas „Klasės vadovas - efektyviai klasės bendruomenės lyderystei“ 2017 m. 
 • Progimnazijos ilgalaikis projektas „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymo strategijos taikymas pradinio ugdymo programos klasėse“ 2017 m. 
 • Progimnazijoje įdiegta ilgalaikių dalyko arba integruotų tarpdalykinių projektų (tiriamųjų – kūrybinių darbų) rengimo sistema 7-8 kl. 2017 m. 
 • Progimnazijos tęstinis projektas „1-4 kl. Mokinių skaitymo įgūdžių lavinimas” 2018 m., 2019 m., 2020 m. 
 • ŠMSM NŠA projektas „Informatika pradiniame ugdyme“ 2018 m. 
 • Progimnazijoje įdiegtas kryptingas IT ugdymas 1-8 kl. Nuo 2018 m.  
 • Progimnazijoje įdiegtos socialines ir emocines kompetencijas ugdančios prevencinės programos „Antrasis žingsnis“, LIONS  QUEST  „Laikas kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės“. Nuo 2017 m. 
 • Erasmus+ KA 1 projekto „Mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimas kuriant kryptingo mokinių  IKT kompetencijų ugdymo  mokyklą“ 2018 – 2021 m. 
 • „Erasmus+“ KA2 projektas „MAT-Math, Art and Technology in Harmony“ 2020-2022 m.     
 • Laimėjus atvirą Vilniaus švietimo pažangos centro konkursą įrengtos FabLab dirbtuvės 2019 m. 
 • Vilniaus švietimo pažangos centro Kūrybiškumo ir verslumo projektas FabLab mokykloms 2020 m.  
 • Bendradarbiaujant su verslumo ugdymo organizacija Junior Achievment VBRP buvo įkurta jaunoji bendrovė „agape“ 2020-11-20. 

Barboros Radvilaitės progimnazija- ugdymo įstaiga, teikianti visuminį kokybišką pradinį ir pagrindinį ugdymą saugioje, demokratiškoje, bendruomeniškoje, tobulėjimą skatinančioje aplinkoje. 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 – 13.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40