Veiklos dokumentai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2023-02-06 11:58:18 9.91 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-10-02 14:33:07 596.27 KB
Mokyklos tarybos nuostatai 2022-10-02 14:33:07 371.39 KB
Tvarkų aprašai
Mokytojų etikos kodeksas 2024-01-09 11:54:37 218.67 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:37 415.82 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 434.08 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 426.77 KB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2024-03-20 16:17:51 194.35 KB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 396.18 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 426.01 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 442.29 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 580.29 KB
Dėl bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarnavimo mokykloje, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka 2024-01-09 11:54:38 2.9 MB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 242.74 KB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 158.03 KB
Informacija dėl mokinio sveikatos pažymėjimo 2024-01-09 11:54:38 80.37 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2024-01-09 11:54:38 375.77 KB
Pagalbos mokiniui, sergančiam lėtine neinfekcine liga, užtikrinimo tvarka 2024-01-09 11:54:38 196.64 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 220.31 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka 2024-01-09 11:54:38 395.21 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 196.81 KB
Naudojimosi lauko čiuožykla tvarkos aprašas 2024-01-09 11:54:38 359.34 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2024-01-09 11:54:38 199.21 KB
Antikorupcinės veiklos prevencijos programos įgyvendinimo planas 2024-01-09 11:54:38 375.97 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės 2022-10-02 14:25:00 495.67 KB
Lankymosi mokykloje taisyklės COVID - 19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu 2022-10-02 14:31:02 185.27 KB
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-10-02 14:35:36 469.26 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2022-10-02 14:35:50 614.05 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnaziją komisija 2024 m. 2024-03-06 14:40:05 392.29 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnaziją priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-02-27 10:43:05 1.36 MB
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2024 m. 363.7 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas 2024 m. 253.61 KB
Prašymai
Prašymas 6 klasėje mokytis antros užsienio kalbos 2023-09-08 18:52:34 25.5 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo dalyko pasirinkimo 2022-10-03 17:44:51 12.3 KB
Prašymas dėl mokymosi tęsimo pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį 2022-10-03 17:44:51 13.43 KB
Pamokų pateisinimo forma (1 priedas) 2022-10-03 17:44:51 12.12 KB
Pamokų pateisinimo forma (2 priedas) 2022-10-03 17:44:51 12.34 KB
Pareigybės aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:10 212.6 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:10 208.91 KB
IT specialisto pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:10 207.56 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:10 205.36 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:10 206.47 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:17 202.96 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:17 201.01 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:17 376.34 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:17 206.31 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 199.99 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 107.67 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:26 393.44 KB
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:26 414.64 KB
Pradinio ugdymo mokomojo dalyko mokytojo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:26 389.01 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:26 199.26 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo (specialisto) pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:26 400.47 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Asmens duomenų apsaugos pareigūno pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 211.98 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 203.42 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 205.06 KB
Pastatų priežiūros specialisto pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 208.47 KB
Budėtojo-sargo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 206.9 KB
Skaityklos bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 203.27 KB
Techninių (IT) mokymo priemonių specialisto pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 202.55 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:42:34 242.56 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40